https://www.youtube.com/watch?v=QtxlCsVKkvY

Elevfrågor kapitel 1

 1. Vilka är de fyra grundlagarna?
 2. Varför stiftar man grundlag?
 3. Förklara vad konstitutionell rätt står för.
 4. Vad har vår statschef för uppgift?
 5. Vad betyder legalitet?
 6. Vad betyder/innebär federalism?
 7. Vad är folksuveränitetsprincipen?
 8. Vad krävs för att kunna ändra en grundlag?
 9. Vad är maktdelning och parlamentarism?
 10. Montesquieu talade om i sin maktdelningslära om tre typer av makt. Vilka är dessa?
 11. Om makten, enligt Montesquieu, låg på enbart ett ställe. Vilka konsekvenser skulle detta få?
 12. Vilka sitter i regeringen?
 13. Vad betyder mandatperiod?
 14. Riksdagen stiftar lagar. Dessa kan ytterligare förtydligas. Vilka instanser förtydligar lagarna och hur benämns dessa.
 15. I Sverige brukar man tala om den tredje statsmakten. Vad syftar man på då?

Elevfrågor kapitel 2

 1. Vad betyder ordet demokrati?
 2. När infördes rösträtt för kvinnor i Sverige?
 3. Vad innebär ett parlamentariskt skick?
 4. Vad innebär representativ demokrati?
 5. Vad menas med direkt och indirekt demokrati?
 6. Vad är objektivitetsprincipen?
 7. Hur lyder regeringsformens inledningsfras?
 8. Vad kännetecknar en demokrati (7 punkter)?
 9. Vad innebär parlamentarismen?
 10. Vilka två principer är grundläggande för rättssäkerheten?
 11. Vad är legalitetsprincipen?
 12. Varför är fri åsiktsbildning så viktig?
 13. Vad menas med rättssäkerhet?
 14. Nämn någon eller några folkomröstningar som vi haft i Sverige.
 15. Är en folkomröstning beslutande?
 16. Vad innebär det att vi har fri åsiktsbildning i Sverige?

Elevfrågor kapitel 3

 1. Vad utgår den offentliga makten från?
 2. Förklara vad begreppet mandat och rättssubjekt innebär.
 3. Hur många ledamöter har riksdagen?
 4. Vem styr i ett parlamentariskt statsskick?
 5. Vem är Sveriges statschef. Vad har han för uppgift och harstatschefen någon politisk makt?
 6. Vad består regeringen av?
 7. Hur många procent av rösterna i ett riksdagsval behöver ett parti för att komma in i riksdagen?
 8. Kan riksdag och regering påverka myndigheters beslut?
 9. Vad menas med ”myndighetsutövning”?
 10. Vad menas med normgivningsmakten?
 11. Rangordna normgivningshierarkin och förklara vad respektive nivå gör i detta sammanhang.
 12. Vad innebär ministerstyre?
 13. Vad är anledningen till att inte alla regler kan eller bör beslutas på riksdagsnivå?
 14. Vad är kommunens enda konkreta befogenhet enligt svensk grundlag?
 15. Vad är riksdagens viktigaste uppgift?
 16. Vilket år förlorade kungen den formella politiska makten enligt den förändrade regeringsformen detta år?
 17. Vilken är regeringens uppgift (enligt RF 1:6)?

Elevfrågor kapitel 4

 1. Vad innebär absoluta- respektive relativa fri- och rättigheter? (Svar: se sidan 53, stycke 3 och 4.)
 2. Vilka är de sex ”opinionsfriheterna” ? (Svar: Se sidan 56.)
 3. Vad är opinionsfrihet till för, och vilka sex punkter ingår i den?
 4. Vad innebär yttrandefrihet och varför har den till viss del begränsats? (Svar: s. 56, andra stycket.)
 5. Vad är positiv särbehandling? Ge exempel. (Svar: se sidan 61, sista stycket.)
 6. Vad är expropriation? (Svar: se sidan 62.)
 7. Varför är mötes- och demonstrationsfriheten viktig?
 8. När ger ordningslagen polisen befogenhet att upplösa en demonstration?
 9. Är dödsstraff tillåtet i Sverige?
 10. Vad menas med positiv särbehandling?
 11. Vad menas med allemansrätten?
 12. ”Jag delar inte din åsikt, men jag är beredd att dö för din rätt att framföra den” – Vem sa de orden? (Svar: Se sidan 55.)
 13. Vad innebär offentlighets och sekretesslagen? (OSL)? (Svar: s. 58, första stycket)
 14. Varför ger inte regeringsformen utländska medborgare samma fri – och rättigheter?
  (Svar första stycket sidan 63. )
 15. Vad innebär fri-och rättighetsskydden för utländska medborgare?

Elevfrågor kapitel 5

 1. Vilken uppgift har justitieombudsmannen?
 2. Vilken uppgift har justitiekanslern?
 3. Vad är belastningsregistret?
 4. Vad är innebär offentlighetsprincipen?
 5. Vad står förkortningen OSL för?
 6. Vad innebär meddelarfriheten?
 7. Vad händer om domstolen beslutar om ’’stängda dörrar’’?
 8. Vilken är konstitutionsutskottets uppgift?
 9. Vad är opinionsfriheter?
 10. Vad krävs för att en handling ska anses som en allmän handling?
 11. Vad krävs för att kunna begära offentliga handlingar?
 12. Vilka använder ordningslagen och vad innebär den?
 13. Förkortningen OSL är en lag. Vilken? Och vad handlar den lagen om?
 14. Enligt RF 2:6 är det förbud mot påtvingat kroppsligt ingrepp, som ex.vis kroppsbesiktning. Men i vilka fall kan det vara motiverat med kroppsbesiktning utifrån samhällets synvinkel?
 15. Vad regleras i allemansrätten?
 16. Vad menas med att vissa fri- och rättigheter är absoluta respektive relativa?

Elevfrågor kapitel

Elevfrågor kapitel

Elevfrågor kapitel

Elevfrågor kapitel

Elevfrågor kapitel

Elevfrågor kapitel

Nr 4 April 1931

Hem i Sverige